چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۱
فهرست پذیرفته شدگان دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان در كنكور دولتی و غیر دولتی سال 91
استان استان شهر مدرسه  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی  رتبه كشوری نوع دانشگاه پذیرفته شده  دانشگاه پذیرفته شده/ شهر رشته پذیرفته شده
              دولتی آزاد غیرانتفاعی پیام نور    
خوزستان خوزستان اهواز بهشتی مسیحی وحید تجربی 13000 *       آبادان دندانپزشكی
خوزستان خوزستان اهواز بهشتی لطفعلی نیا نوید تجربی 7200 *       آبادان دندانپزشكی
خوزستان خوزستان اهواز بهشتی خسروی روزبه تجربی 7300 *       آبادان پزشكی
خوزستان خوزستان اهواز بهشتی عطاشنه كریم تجربی 32000 *       آبادان پزشكی
انتهای پیام/.