5 مرداد 1392

برای قبولی در رشته مهندسی مكانیك چه رتبه ای لازم است؟

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/2


نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
مهندسی مكانیك/ دانشگاه تهران 80 43 7265 326 194 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
6 8 8 8 8 8 8
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی شریف - تهران 90 43 7176 119 101 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
7 8 8 8 8 8 8
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران 70 22 6860 627 541 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
6 7 7 7 7 7 7
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران 70 40 6782 431 384 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
6 7 8 7 7 8 7
مهندسی مكانیك/ دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 80 45 6638 853 584 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
6 7 8 7 7 7 7
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 110 58 6444 1316 959 344 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 6 7 7 6 6 6
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی اصفهان 100 50 6328 1552 1067 318 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 6 7 7 6 6 6
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شیراز 55 43 6241 1847 1775 424 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 6 7 7 6 6 6
مهندسی مكانیك/ دانشگاه اصفهان 20 7 6133 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 5 7 6 6 6 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه فردوسی - مشهد 60 34 6114 2146 1397 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 6 7 6 5 6 6
مهندسی مكانیك/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 15 8 6098 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 7 5 5 5
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه فردوسی - مشهد 20 17 6093 2961 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 4 6 5 5 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) - تهران 55 23 5991 2324 1814 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 6 5 6 5
مهندسی مكانیك/محل تحصیل اهواز دانشگاه صنعت نفت 20 12 5959 --- 1868 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 6 5 6 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه تبریز 111 82 5921 2954 2705 525 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 6 5 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی بابل 60 53 5910 --- 2601 955 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 6 5 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شهید باهنر - كرمان 20 17 5823 --- 3377 1028 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 4 4 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه یزد 60 29 5782 3342 2839 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 5 6 6 5 5 5
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید--بومی استان خراسان رضوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 7 5 5780 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 3 4 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه كاشان 46 21 5777 3384 2910 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 4 5 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه سمنان 50 30 5711 5220 4149 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 5 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه بوعلی سینا - همدان 60 43 5685 3840 3220 904 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 4 6 5 4 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه اراك 30 14 5677 --- 4312 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 3 6 4 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه زنجان 40 25 5666 --- 4205 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 6 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه گیلان - رشت 75 41 5658 7059 3086 1468 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 6 4 4 5
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه تبریز 37 25 5649 5534 5807 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 6 4 4 4
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید دانشگاه تبریز 36 21 5638 4363 4847 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 5 6 5 4 5 5
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شهید چمران اهواز 25 22 5608 --- 2891 1752 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
5 5 6 5 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه ارومیه 45 32 5600 --- 5520 1693 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 4 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شهركرد 60 38 5512 5774 5139 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 4 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه رازی كرمانشاه 45 18 5494 --- 4183 1730 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 5 3 4 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 10 12 5493 --- 5916 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 3 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشكده فنی و مهندسی اراك 25 28 5492 --- 5570 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 4 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 25 17 5470 9267 4031 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 5 4 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شاهرود 75 40 5454 7284 5301 1601 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 5 3 4 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه یزد 20 14 5452 --- 6232 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 3 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 30 18 5414 8236 6047 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 6 5 3 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی بابل 60 52 5375 --- 6745 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 4 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 22 14 5345 --- 6380 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 2 6 4 3 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 10 11 5342 --- 7933 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 4 3 4 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه كاشان 20 16 5337 7510 6529 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 5 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی ارومیه 50 34 5335 8790 7960 2551 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 4 3 3 3
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید دانشگاه سمنان 30 17 5303 8041 7585 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 5 3 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه قم 35 7 5298 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 4 4 4 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان 20 15 5292 --- 8153 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 6 3 3 4 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه گیلان - رشت 35 16 5286 --- 9141 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 5 2 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 6 5286 14221 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 3 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه جهرم 25 6 5281 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 4 6 4 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشكده فنی و مهندسی گلپایگان 37 15 5280 7211 5828 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 4 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 15 5275 --- 8889 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 6 3 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه یاسوج 36 21 5246 8034 6487 4553 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 3 3 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه بیرجند 30 21 5241 8152 11033 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 4 3 4 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه تفرش 30 11 5237 --- 10210 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 3 3 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه شهركرد 6 6 5231 --- 7807 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 6 4 2 3 4
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید--شبانه دانشگاه تبریز 12 9 5227 8787 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 4 5 4 4 4 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشكده فنی و مهندسی اراك 20 13 5221 --- 9215 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 5 4 3 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 18 5221 --- 7198 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 4 4 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه شهید باهنر - كرمان 20 11 5187 --- 6865 2814 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 5 5 3 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه كردستان - سنندج 35 19 5178 --- 9191 2904 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 3 3 3 3
مهندسی مكانیك/محل تحصیل میانه دانشگاه تبریز 45 24 5154 11668 8858 3074 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 3 2 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی كرمانشاه 20 9 5143 --- 11313 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 2 5 3 2 4 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 8 6 5129 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 4 2 3 4
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی ارومیه 20 16 5106 --- 12166 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 2 5 5 2 2 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 30 12 5103 --- 8883 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 3 3 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه زنجان 20 14 5100 --- 8646 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 5 3 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه فسا 25 15 5083 10915 10715 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 5 3 3 2 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی بیرجند 15 12 5064 13994 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 4 4 2 2 3
مهندسی مكانیك/ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان 30 15 5050 --- 11033 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 5 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه بناب 55 26 5048 12342 11177 4020 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد 15 10 5048 --- 11390 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 5 3 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی بیرجند 20 10 5040 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 2 5 4 2 4 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی كرمانشاه 20 9 5022 --- 6962 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 6 4 3 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 15 8 5021 --- 11212 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 2 2 3 4
مهندسی مكانیك/ دانشگاه ملایر 80 30 5019 --- 12228 4409 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 5 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 19 5018 --- 10992 4415 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 5 2 2 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 15 12 5006 --- 9518 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 4 3 3 3
مهندسی مكانیك/محل تحصیل میانه --شبانه دانشگاه تبریز 15 5 5003 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 3 3 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 8 6 4987 --- 10190 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 3 3 5 3 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 20 15 4980 --- 13064 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/محل تحصیل قاین دانشگاه بیرجند 40 10 4969 --- --- 5075 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 3 4 3 2 2 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه صنعتی سیرجان 60 31 4955 10275 14354 5507 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی قم 15 10 4895 --- 8565 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
4 4 5 3 3 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 35 18 4882 --- 18034 7672 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 3 2 3 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه اراك 40 21 4878 --- 11194 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 4 3 3 3 3
مهندسی مكانیك/ مركز آموزش عالی گناباد 30 10 4862 --- --- 7858 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 2 2 2 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه یاسوج 36 24 4861 --- --- 7584 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 2 2 3
مهندسی مكانیك/شبانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان 23 8 4846 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 2 2 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین 60 19 4837 17214 17342 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 4 2 2 2
مهندسی مكانیك/ مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه 30 12 4828 --- --- 6243 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 4 2 2 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه جهرم 15 7 4823 11517 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 5 4 2 3 3
مهندسی مكانیك/ مجتمع آموزش عالی بم 35 10 4821 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 27 4814 16360 31643 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور البرز - مركز كرج 40 5 4811 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 2 2 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد 10 7 4798 --- 15881 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 4 2 2 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه شاهرود 35 28 4768 --- 20779 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 2 3 3
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور اصفهان - مركز اصفهان 40 8 4764 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 3 4 2 2 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه زابل 25 7 4749 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 5 4 1 2 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه ملایر 40 17 4734 --- 20014 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 2 2 3
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه سمنان 60 27 4723 --- 27376 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 2
مهندسی خودرو/مهندسی خودرو دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 8 4667 25636 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 5 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 35 4662 --- 25287 12122 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 1 2 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 60 38 4660 17790 25382 9852 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 2
مهندسی مكانیك/ آموزشكده فنی اسفراین 35 11 4660 --- --- 10988 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 2
مهندسی خودرو/مهندسی خودرو دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مركز تبریز 40 9 4652 34991 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 3 4 0 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور گیلان - مركز رشت 40 7 4646 --- 22580 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 4 1 1 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان - اصفهان 60 24 4641 22738 25757 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 4 3 1 1 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه صنعتی سیرجان 70 30 4610 --- 27769 11818 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 3 3 1 2 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مركز ارومیه 40 12 4604 --- 32397 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 4 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه جیرفت 36 14 4600 --- 30675 14423 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 1 1 3
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - اصفهان 60 31 4598 23235 24548 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 2 2 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 14 4577 22409 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 3 4 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مركز تبریز 40 12 4562 25170 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 3 1 1 2
مهندسی مكانیك/شبانه مركز آموزش عالی گناباد 50 11 4560 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 22 4537 26402 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 4 2 1 2 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور خوزستان - مركز اهواز 40 12 4521 --- 37136 10160 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/محل تحصیل خرمدره مؤسسه غیرانتفاعی كار 60 25 4513 32865 40701 14904 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ساخت و تولید--شبانه دانشگاه سمنان 20 10 4511 --- 30298 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 3 3 3 2 2 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی نبی اكرم (ص ) - تبریز 60 29 4509 28024 30811 16650 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور هرمزگان - مركز بندرعباس 30 14 4499 --- 32249 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 3 1 1 2
مهندسی مكانیك/شبانه آموزشكده فنی اسفراین 35 17 4480 --- 29982 18088 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور لرستان - مركز خرم آباد 40 5 4461 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 1 1 0 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور استان مركزی - مركز اراك 40 12 4452 --- 35150 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 4 2 1 1 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد 60 16 4436 35197 37795 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 1 1 1 2
مهندسی خودرو/مهندسی خودرو دانشگاه پیام نور استان مركزی - مركز اراك 40 9 4436 --- 62352 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 0 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مركز مشهد 40 8 4430 37566 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 3 0 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مركز شهركرد 40 13 4429 --- 42392 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 3 2 1 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور فارس - مركز شیراز 40 7 4415 21563 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 2 4 2 1 2 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 60 25 4406 --- 46831 22232 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 4 3 1 1 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد 60 7 4386 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 1 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور قزوین - مركز قزوین 40 10 4377 --- 40556 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 2 1 1 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان - رشت 60 25 4374 --- 41765 21188 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/شبانه دانشگاه جیرفت 40 14 4368 --- 41663 16941 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 2 1 1 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور بوشهر - مركز بوشهر 40 9 4354 --- --- 21699 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 0 3 0 0 1 1
مهندسی مكانیك/شبانه مجتمع آموزش عالی بم 35 14 4353 --- 42896 16688 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 4 2 0 1 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 21 4337 --- 53303 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 2 1 1 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 60 18 4334 --- 48150 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 1 1 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مركز بیرجند 40 6 4322 --- 58603 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 1 1 0
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور ایلام - مركز ایلام 40 6 4302 --- --- 15181 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 4 1 1 2 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور همدان - مركز همدان 40 14 4270 --- 45804 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 2 1 1 2
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور فارس - مركز جهرم 30 7 4264 --- 45335 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 2 3 1 1 1 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن 60 15 4263 --- 69770 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 0 0 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نائین 60 13 4256 --- 73703 39611 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 0 0 1
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی تابناك - لامرد 60 13 4229 --- --- 24220 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 3 1 1 1 1
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور مازندران - مركز بابل 40 6 4224 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
1 1 2 0 0 1 1
مهندسی خودرو/مهندسی خودرو دانشگاه پیام نور قزوین - مركز قزوین 40 8 4213 --- 66962 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
1 1 2 1 0 0 0
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مركز یاسوج 40 10 4212 --- --- 24242 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
3 1 3 1 0 1 2
مهندسی مكانیك/ مؤسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی - قشم 60 12 4194 --- 80484 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 1 2 1 0 1 1
مهندسی مكانیك/محل تحصیل رفسنجان مؤسسه غیرانتفاعی كار 60 15 4115 --- --- 38281 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
2 0 2 0 0 0 0
مهندسی مكانیك/ دانشگاه پیام نور سمنان - مركز سمنان 40 6 4096 --- 69701 ---

تعداد مشاهده (22864)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برای قبولی در رشته مهندسی مكانیك چه رتبه ای لازم است؟"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید