5 مرداد 1392

برای قبولی در رشته پزشكی چه رتبه ای لازم است؟

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
1/3

نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تهران 318 227 6926 99 151 277 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 7 2 7 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 105 75 6848 370 484 317 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 8 7 6 2 6 8 8 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شیراز 97 73 6841 219 345 133 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 7 6 1 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 99 74 6750 280 583 863 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 6 1 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی مشهد 100 76 6749 400 517 167 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 1 6 8 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 100 67 6727 179 394 732 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 2 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تبریز 180 146 6720 668 869 275 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شیراز 97 73 6650 491 645 326 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 60 53 6633 1103 1405 484 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 6 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 104 78 6608 609 792 458 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی كاشان 38 26 6553 999 1296 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی البرز - كرج 30 20 6544 564 1135 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 60 51 6532 1278 1865 673 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی مشهد 99 66 6523 682 878 392 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قزوین 75 44 6522 910 1392 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی همدان 51 44 6519 --- 1272 471 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یزد 72 46 6503 893 1000 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 6 1 6 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 50 47 6489 1155 1394 636 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بابل 78 58 6456 1166 1721 589 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی همدان 51 44 6449 1288 1837 740 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 36 29 6442 1184 2014 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 51 38 6434 --- 1291 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 81 64 6414 977 1357 397 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه شاهد - تهران 30 12 6407 838 1056 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 7 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمان 100 70 6375 1228 1596 564 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 80 59 6352 1611 2244 812 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 43 32 6350 1765 1816 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زنجان 77 53 6348 1492 1982 1148 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 50 31 6347 1365 1933 905 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 4 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی اراك 50 33 6339 --- 2144 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی كاشان 38 27 6330 1320 1912 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 59 47 6299 1725 2735 1072 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كردستان - سنندج 92 69 6295 --- 2465 1240 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 81 62 6293 1293 1985 730 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه 106 62 6289 --- 1713 632 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گلستان - گرگان 77 48 6278 1533 2410 1080 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی سمنان 41 22 6275 1700 2523 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی اراك 50 33 6248 1711 2409 1672 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان 72 63 6240 --- 2564 955 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قم 45 25 6234 1261 1995 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی فسا 50 37 6222 1400 2554 1006 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 28 18 6217 1823 2256 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 0 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی ایلام 66 41 6207 --- 2894 1703 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 51 37 6201 1162 1596 836 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 6 0 4 7 5 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله 40 26 6186 --- 3310 1636 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 35 26 6181 1650 2508 2206 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشكده علوم پزشكی بم 10 8 6153 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی سمنان 41 25 6152 1530 2063 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 43 34 6149 --- 2750 1235 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشكده علوم پزشكی دزفول 20 16 6149 --- 3021 1332 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 95 57 6139 1813 2908 1382 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس 98 67 6119 1733 2951 1606 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 56 50 6110 2061 2648 1189 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 44 33 6108 1622 2332 925 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گناباد 27 21 6078 1743 2938 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/بومی شرق استان كرمان دانشكده علوم پزشكی بم 10 9 6068 --- --- 2714 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
4 5 6 4 1 3 6 4 5
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 28 16 6048 --- 2682 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 30 18 6029 1820 2804 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 6 0 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی جهرم 51 37 6009 1606 2915 1257 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 6 5 0 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/بومی مناطق محروم استان بیرجند دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 30 22 5923 --- --- 2039 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 4 5 4 5
پزشكی- دكتری/بومی منطقه جنوب استان كرمان دانشگاه علوم پزشكی جیرفت 30 30 5912 --- --- 2697 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 3 1 4 5 4 5
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 25 17 5883 --- 2679 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/بومی استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشكی زابل 25 8 5645 --- 5326 ---

تعداد مشاهده (105702)       نظرات (3)

نظرات کاربران درباره خبر "برای قبولی در رشته پزشكی چه رتبه ای لازم است؟"


اطلاعاتتون مسخرس.ما نیاز داریم بدونیم نهایت رتبه برای پزشکی چنده ن کی و چند نفر قبول شدن

سلام خواهشا بگید برای قبولی توهر دانشگاه زیر چه رتبه ای لازمه؟؟؟؟

چرا نمیگید رتبه لازم برای پزشکی چنده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

آیا سن ۲۶ سال برا کنکور پزشکی مناسبه

يعني براي قبولي توي پزشكي ته تهش بايد رتبت دو هزارو خورده اي باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای عاطفه: ماهی رو هر وقت از اب بگیری تازست. چرا رتبه هارو دقیق نمیگین؟

خوب بود ولي اگه کامل تر بود بهتر بود

خوبه،کاش من قبول بشم

جون عشقتون قسمتون میدم برام دعا کنید پزشکی قبول شم بخاطر عشقم

پس خواهشابرا منم دعا کنید که دندون پزشکی قبول شم... مرسی

اطلاعات درستربزارین اینارو تورو خدا بروزکنید

عاااااالی بود دستتون درد نکنه . بسیار مختصر و مفید بود . از این بهتر جایی پیدا نکرده بودم .

اقا یعنی با رتبه 2000منطقه سه من میتونم قبول شم واس پزشکی؟؟؟؟

خوبه ولی حرفارو نپیچونین رک و راس بگین . رتبه زیر چند باس بیاریم؟ در ضمن براتون آرزو موفقیت دارم دکتراااای مملکت (نظر دهنده ها)

بچه ها تا رتبه 2000 تهران قبولید برای پزشکی اما بالای دوهزار شهرهای دیگه قبول میشید تا رتبه 5000

هرکی میخواد پزشکی قبول شه،باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااید رتبش زیر 2000 باشه تماااااااااااااااااااااااااااااام

برای قبولی در دانشگاه های تهران رتبتون نباید بالای 2000 بشه . برای قبولی در سایر شهر ها نباید رتبتون نباید بیش از 5000 باشه

برای قبولی در دانشگاه کرمان رتبه باید زیر ۱۰۰۰باشه .منظورم رتبه منطقه ای هستش ترازی که شما توی ازمون های کانون میزنید اگر بالای ۶۰۰۰باشه حتما کرمان قبولید....

مشاور من ک میگه تهران بخای قبول شی زیر ۱۰۰ باید باشی علوم پزشکی

دعام کنیدمنم پزشکی قبول شم

خدایاکمکم کن درکنکور امسال(95)پزشکی دانشکده پزشکی مورد علاقه ام قبول شم.ان شاالله

بابا چرا فقط دنبال آخرین رتبه لازم واسه قبولی هستید مگه شما ها از اونایی که برترمیشن چی کم ارید چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بچه ها یکی به من دقیق رتبه ی پزشکی رو بگه من خیلی استرس دارم

به نظرمن اگه هممون تلاش کنیم حتما قبول میشیم ب خودتون اعتمادداشته باشین من حاضرم پزشکی قبول شم حتی برم دانشگاه افغانستان ولی رشتم پزشکی باش

من نمیدونم چرادخترا اینقدر میخان پزشکی قبول شن؟ما پسرا اگه میخایم قبول شیم بخاطر اینه که باید خرج زندگیودربیاریم اما شمادخترافقط میخاید هی پول پس انداز کنید مارو هم بدبخت میکنید دروغ میگم؟!والا

برا پزشکی دانشگاه فردوسی چه رتبه ای لازمه؟؟؟

کلااین ویلاگ بی خوده.

سلام،،خواسم بدونم برای قبولی در رشته ی پزشکی چ درصدایی رو باید بزنم،،منطقه۲ هسم

سلام بچه ها ...یعنی اگه رتبه زیر 5000باشه میتونم اهواز قبول بشم پزشکی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

بچه ها کامل ترشو از سایت کانون بگیرید "راهنمای انتخاب رشته" رو سرچ کنید اونجا رتبه های مختلف رو گفته

واسه منم دعا كنيد داروسازي قبول شم

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید