5 مرداد 1392

برای قبولی در رشته دندانپزشكی در دانشگاه های مختلف چه رتبه ای لازم است؟

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/3

      پیمان نیكوبخت
مشاور دبیرستان شهید بهشتی

نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تبریز 40 33 6964 266 477 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی مشهد 39 27 6875 302 334 133 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 7 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 29 20 6827 --- 84 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 7 3 8 9 8 8
دندانپزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 29 24 6743 236 259 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 8 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بابل 24 25 6695 --- 821 265 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 7 6 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 27 21 6680 738 1115 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمان 25 19 6661 --- 809 331 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گلستان - گرگان 22 15 6564 --- 1593 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 4 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی همدان 27 27 6561 --- 919 216 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 25 24 6548 --- 1182 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 10 5 6531 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 7 0 5 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 25 23 6521 1255 1537 506 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اراك 10 8 6502 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 4 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زنجان 12 12 6493 1047 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 25 21 6476 --- 1016 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 6 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كردستان - سنندج 25 25 6474 --- 1723 718 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 10 8 6434 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 6 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان 25 22 6402 --- 1547 647 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 8 5 1 4 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان مركزی دانشگاه علوم پزشكی اراك 10 8 6398 --- 1970 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 6 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تهران 50 38 6387 --- 194 189 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 1 7 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 23 18 6374 --- 1300 409 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 0 5 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 20 18 6372 1179 --- 727 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یزد 25 22 6372 557 618 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان لرستان دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 10 8 6363 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 5 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قزوین 22 13 6358 661 784 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 10 9 6215 1261 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 8 5 0 4 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 10 11 6183 --- --- 1046 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 5 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 25 13 6167 --- 2055 1458 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 6 5 1 4 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه 25 20 6157 --- 1531 416 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قم 20 15 6136 1044 966 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 6 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی شیراز 49 37 6092 226 428 202 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان 13 15 6053 --- 4506 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 6 5 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 22 13 6016 --- 1622 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 2 4 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان ایلام دانشگاه علوم پزشكی ایلام 10 6 6014 --- --- 1171 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 0 4 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان كهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 10 7 5999 --- --- 1264 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 7 4 1 4 6 5 5
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس 23 17 5889 --- 4743 3460 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 3 6 5 5
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 54 41 5665 323 487 557 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 8 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان بوشهر دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 10 7 5596 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 7 4 0 4 5 4 5
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه شاهد - تهران 20 6 5423 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 6 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی سمنان 20 15 5396 1129 --- --- نمایش

تعداد مشاهده (91158)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برای قبولی در رشته دندانپزشكی در دانشگاه های مختلف چه رتبه ای لازم است؟"


من دو رقمی آوردم پس چرا پزشکی قبول نشدم

سلام لطفا بهم بگید حداکثر رتبه برای قبولی در رشته دندانپزشکی سراسری درکل ایران و بندرعباس چنده؟خواهشا جواب بدین خواهش میکنم لازم دارم

سلام میخواستم بدونم حداکثر رتبه کشوری برای قبولی در رشته دندان پزشکی و پزشکی" شهرهای: مشهد تهران تبریز اصفهان شیراز چند هست؟اگه میشه بگید دقیق چون تو هیچ سایتی جوابمو پیدا نکردم. سپاس

سلام من منطقه سه هستم میخاستم بدونم برای قبولی دردندانپزشکی دانشگاه زنجان چه رتبه ای لازم است؟خواهش میکنم جواب بدید

سلام من من سهمیه منطقه3 دارم و جانبازی25% دارم برای رشته ی پزشکی و دندانپزشکی چه رتبه ای باید بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میناجون لطفا ... نخور اون دو رقمی هم که میگی رتبه نبوده احتمالا شماره صندلی یا...بوده!!!!!

میخواستم بونم حداکثر رتبه لازم برای دندانپزشکی شهید بهشتی چنده؟؟؟

من 634شدم دندان بندرقبول شدم

سلام...من سهیه منطقه 2 و 45درصد جانبازی و ازادگی دارم،برای قبولی دندان پزشکی اصفهان باید حداکثر چه رتبه ای بیارم؟؟ممنون میشم اگه جواب بدید...

سلام فاطمه خانوم خوشحال شدم که دندونپزکشی قبول شدی تورو خدا واسه منم دعا کن خیلی دوس دارم دندونپزشکی بوشهر قبول شم.

امکان نداره مینا خانم حتما انتخاب رشتت بد بوده با 887دندونه بهشتی داریم ک میخونه

برای قبولی در رشته دارو سازی شهید بهشتی چه رتبه ای هست؟؟؟

مینا جون پوسی نگو😒😒😒

مینا جان دورقمی شدی اونوقت پزشکی قبول نشدی؟مگه میشه؟😮

من دانشجوی مهندسی پزشکی امیر کبیرم قصد دارم دوباره کنکور بدم البته تجربی میخام دندون پزشکی قبول شم چه آزاد و چه سراسری منطقه 3 هستم چه رتبه ای باید بیارم؟؟؟؟لطفا جواب بدید

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید