29 تیر 1392

ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته دندانپزشكی در كنكور 91

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تبریز 40 33 6964 266 477 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی مشهد 39 27 6875 302 334 133 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 7 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 29 20 6827 --- 84 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 7 3 8 9 8 8
دندانپزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 29 24 6743 236 259 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 8 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بابل 24 25 6695 --- 821 265 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 7 6 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 27 21 6680 738 1115 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمان 25 19 6661 --- 809 331 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گلستان - گرگان 22 15 6564 --- 1593 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 4 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی همدان 27 27 6561 --- 919 216 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 25 24 6548 --- 1182 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 10 5 6531 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 7 0 5 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 25 23 6521 1255 1537 506 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اراك 10 8 6502 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 4 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زنجان 12 12 6493 1047 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 25 21 6476 --- 1016 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 6 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كردستان - سنندج 25 25 6474 --- 1723 718 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 10 8 6434 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 6 0 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان 25 22 6402 --- 1547 647 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 8 5 1 4 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان مركزی دانشگاه علوم پزشكی اراك 10 8 6398 --- 1970 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 6 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تهران 50 38 6387 --- 194 189 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 1 7 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 23 18 6374 --- 1300 409 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 0 5 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 20 18 6372 1179 --- 727 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یزد 25 22 6372 557 618 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 5 1 5 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان لرستان دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 10 8 6363 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 5 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قزوین 22 13 6358 661 784 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 6 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 10 9 6215 1261 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 8 5 0 4 7 6 6
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 10 11 6183 --- --- 1046 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 5 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 25 13 6167 --- 2055 1458 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 6 5 1 4 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه 25 20 6157 --- 1531 416 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قم 20 15 6136 1044 966 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 6 7 7 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی شیراز 49 37 6092 226 428 202 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان 13 15 6053 --- 4506 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 6 5 6
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 22 13 6016 --- 1622 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 2 4 7 5 7
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان ایلام دانشگاه علوم پزشكی ایلام 10 6 6014 --- --- 1171 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 0 4 6 6 6
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان كهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 10 7 5999 --- --- 1264 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 7 4 1 4 6 5 5
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس 23 17 5889 --- 4743 3460 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 3 6 5 5
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 54 41 5665 323 487 557 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 8 7 6 1 6 8 8 8
دندانپزشكی- دكتری/بومی استان بوشهر دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 10 7 5596 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 5 7 4 0 4 5 4 5
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه شاهد - تهران 20 6 5423 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 6 7 6 7
دندانپزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی سمنان 20 15 5396 1129 --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 0 5 7 7 7

تعداد مشاهده (1829)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته دندانپزشكی در كنكور 91"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید