29 تیر 1392

ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته پزشكی در كنكور 91

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

نام گرایش / دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی های كانون
در كنكور 91
چارك پائین تراز كانونی منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 چند از ده كنكور 91
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تهران 318 227 6926 99 151 277 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 7 2 7 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 105 75 6848 370 484 317 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 8 7 6 2 6 8 8 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شیراز 97 73 6841 219 345 133 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 7 7 6 1 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 99 74 6750 280 583 863 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 8 6 1 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی مشهد 100 76 6749 400 517 167 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 1 6 8 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی - تهران 100 67 6727 179 394 732 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
7 8 8 6 2 6 8 8 8
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی تبریز 180 146 6720 668 869 275 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شیراز 97 73 6650 491 645 326 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 6 8 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 60 53 6633 1103 1405 484 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 6 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 104 78 6608 609 792 458 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی كاشان 38 26 6553 999 1296 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی البرز - كرج 30 20 6544 564 1135 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 60 51 6532 1278 1865 673 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی مشهد 99 66 6523 682 878 392 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 7 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قزوین 75 44 6522 910 1392 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی همدان 51 44 6519 --- 1272 471 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یزد 72 46 6503 893 1000 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 7 7 6 1 6 7 7 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 50 47 6489 1155 1394 636 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بابل 78 58 6456 1166 1721 589 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی همدان 51 44 6449 1288 1837 740 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 36 29 6442 1184 2014 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 51 38 6434 --- 1291 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 6 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 81 64 6414 977 1357 397 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه شاهد - تهران 30 12 6407 838 1056 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 7 0 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمان 100 70 6375 1228 1596 564 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 7 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 80 59 6352 1611 2244 812 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 43 32 6350 1765 1816 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زنجان 77 53 6348 1492 1982 1148 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 7 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی مازندران - ساری 50 31 6347 1365 1933 905 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 4 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی اراك 50 33 6339 --- 2144 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی كاشان 38 27 6330 1320 1912 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی یاسوج 59 47 6299 1725 2735 1072 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كردستان - سنندج 92 69 6295 --- 2465 1240 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز 81 62 6293 1293 1985 730 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه 106 62 6289 --- 1713 632 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گلستان - گرگان 77 48 6278 1533 2410 1080 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی سمنان 41 22 6275 1700 2523 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی اراك 50 33 6248 1711 2409 1672 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان 72 63 6240 --- 2564 955 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی قم 45 25 6234 1261 1995 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 5 7 6 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی فسا 50 37 6222 1400 2554 1006 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 5 1 4 7 6 7
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 28 18 6217 1823 2256 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 0 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی ایلام 66 41 6207 --- 2894 1703 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی گیلان - رشت 51 37 6201 1162 1596 836 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 6 0 4 7 5 7
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله 40 26 6186 --- 3310 1636 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 35 26 6181 1650 2508 2206 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشكده علوم پزشكی بم 10 8 6153 --- --- --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی سمنان 41 25 6152 1530 2063 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
6 6 7 5 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 43 34 6149 --- 2750 1235 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشكده علوم پزشكی دزفول 20 16 6149 --- 3021 1332 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 95 57 6139 1813 2908 1382 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس 98 67 6119 1733 2951 1606 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی بوشهر 56 50 6110 2061 2648 1189 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 4 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/نیمسال اول دانشگاه علوم پزشكی لرستان - خرم آباد 44 33 6108 1622 2332 925 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی گناباد 27 21 6078 1743 2938 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 0 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/بومی شرق استان كرمان دانشكده علوم پزشكی بم 10 9 6068 --- --- 2714 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
4 5 6 4 1 3 6 4 5
پزشكی- دكتری/نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 28 16 6048 --- 2682 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 4 6 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی - بجنورد 30 18 6029 1820 2804 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 6 0 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی جهرم 51 37 6009 1606 2915 1257 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 6 5 0 4 7 5 6
پزشكی- دكتری/بومی مناطق محروم استان بیرجند دانشگاه علوم پزشكی بیرجند 30 22 5923 --- --- 2039 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 4 5 4 5
پزشكی- دكتری/بومی منطقه جنوب استان كرمان دانشگاه علوم پزشكی جیرفت 30 30 5912 --- --- 2697 نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 6 3 1 4 5 4 5
پزشكی- دكتری/ دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 25 17 5883 --- 2679 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 6 7 5 1 5 6 5 6
پزشكی- دكتری/بومی استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشكی زابل 25 8 5645 --- 5326 --- نمایش
برای قبولی در این رشته ، به چند سوال از 10 سوال جواب داده اند
ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
5 5 7 4 1 2 5 4 6

تعداد مشاهده (1920)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "ظرفیت و تعداد پذیرش در رشته پزشكی در كنكور 91"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید