شرح وظایف
 
  1. فراهم سازی الگوهای روش تدریس ، فنون کلاس داری ، طراحی و برنامه ریزی درسی ، آموزشی و پرورشی ، ارتقاء فرآیند یاددهی ، روش های تهیه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به معاون  اموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک .
  2. برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری ، رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه و ... ) به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات .
  3. انجام و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره .
  4. تعامل ، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی ، پرورشی ، مشاوره ای و اداری آنان .
  5. ارائه گزارش دوره ای و لازم به واحد ها و مسئولین آموزش و پرورش منطقه.
  6. ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی ، تعمیرات ، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد .
  7. ثبت اطلاعات آماری مورد نیاز در قالب فرم های مربوط در سامانه بکفای تحت وب .  
  8. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین اجرایی و پرورشی مربوط در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج ازمرکز.
  9. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان مدارس مرکز متناسب با تفاوت های فردی آنها .

10. تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدارس مرکز با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء ، کارکنان و دانش آموزان  .

11. 12.نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدارس مرکز بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها .

12. همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب  .

13. ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدارس مرکز در اجرای صحیح وبه موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات  .

14. نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدارس مرکز و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مرکز به منظور تقدیر و تشویق آنها .

15. همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر مرکز .

16. همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان .

17. همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس مرکز و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

18. ایجاد تعامل با سایر کارکنان مدارس مرکز و مراقبت بر اجرای صحیح وظایف آنان .

19. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

20. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط .

21. همکاری با مدیر مرکز در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس مرکز و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

22. همکاری در برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مرکز آموزشی و پرورشی مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

23. اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، و ... ارجاعی از سوی مدیر مرکز آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله .

24. همکاری با مدیر و معاونین مرکز در استفاده بهینه از منابع مالی .

25. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مرکز آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مرکز .

26. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مرکز .

27. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش اموزی و ... ) .

28. انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مرکز و انجام وظایف مربوط و ارائه گزارش مکتوب به مدیر مرکز .

29. انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم