دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی اهواز